Zápis k povinné školní docházce do ZŠ

20. Dub, 2020 | Mateřská škola, Základní škola

Zápis žáků k povinné školní docházce pro šk. rok 2021/2022 se uskuteční bez přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců, a to dálkovou formou v období od 1. do 30. dubna 2021

Přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ

Do 1. roč. může být přijato dítě:

a/ pokud dosáhne do 31. 8. 2021 věku 6ti let

b/ pokud dosáhne věku 6ti let od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 za těchto podmínek:

  1. pro děti narozené od 1. 9. do 31. 12. je třeba doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  2. pro děti narozené od 1. 1. do 30. 6. je třeba doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře

V období zápisu (1. – 30. 4. 2021) je třeba zaslat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, na základě které bude vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte. Využijte formulář připravený školou, který stáhnete v sekci Ke stažení. Nutno vyplnit zákonným zástupcem dítěte. Spolu s ním zašlete i kopii (sken) rodného listu dítěte.

Podání žádosti o odklad

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o odklad školní docházky v době konání zápisu, tj. 1. – 30. dubna 2021, (možno využít tiskopis vyhotovený školou v sekci Ke stažení)

Žádost musí být doložena:

  1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (v našem případě Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Lomená 44, tel.: 541 422 822) www.pppbrno.cz
  2. a doporučujícím posouzením odborného (případně dětského) lékaře (nebo klinického psychologa)

Pokud dosud nemáte obě tato doporučení, musíte zároveň podat i žádost o přijetí. Žádost o odklad vám bude usnesením přerušena a po zaslání chybějících dokumentů vyřízena. Tím pozbyde žádost o přijetí platnost.

Možnosti doručení v intervalu od 1. do 30. dubna 2021:

Datovou schránkou: ID datové schránky 47846xt

E-mailem s elektronickým podpisem

Pokud nemáte výše jmenované možnosti, tak zašlete s originálním podpisem poštou nebo v obálce vhoďte do schránky u horního vchodu do školy.

Adresa školy: ZŠ a MŠ Dolní Kounice, Smetanova 547/2, 664 64 Dolní Kounice

Obratem vám zašleme registrační číslo, na základě kterého se dozvíte výsledek přijímacího řízení. Pro kontakt s vámi je důležité čitelně uvádět v žádostech vaši e-mailovou adresu.

Kapacita tříd prvního ročníku 2021/2022: dvě první třídy každá s počtem do 30 žáků

Kritéria k přijetí:

  1. Udělený odklad školní docházky pro rok 2020/2021, má-li dítě trvalé bydliště v Dolních Kounicích
  2. Trvalé bydliště dítěte v Dolních Kounicích
  3. Trvalé bydliště dítěte ve školském obvodu spádové základní školy. U dětí, které nemají místo trvalého pobytu v Dolních Kounicích, může ředitel školy rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu nesplnění kritérií jím stanovených k přijetí.

Zápis se bude skládat letos výjimečně pouze z jedné části: formální, tj. podání vlastní žádosti