Zápis k povinné školní docházce pro šk. rok 2022/23

25. Bře, 2020 | Mateřská škola, Školní družina, Základní škola

Zápis žáků k povinné školní docházce pro šk. rok 2022/2023 se uskuteční dne 7. dubna 2022 v době od 14:00 do 18:00 hod. v budově Smetanova

PŘIJETÍ DÍTĚTE DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Do 1. roč. může být přijato dítě:

a/ pokud dosáhne do 31. 8. 2022 věku 6ti let

b/ pokud dosáhne věku 6ti let od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023 za těchto podmínek:

  1. pro děti narozené od 1. 9. do 31. 12. je třeba doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  2. pro děti narozené od 1. 1. do 30. 6. je třeba doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře

V den zápisu (7. 4. 2022) je třeba doručit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, na základě které bude vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte.

(využijte formulář připravený školou, který stáhnete z webových stránek školy v sekci Ke stažení. Nutno vyplnit zákonným zástupcem dítěte)

Spolu s žádostí předložíte i občanský průkaz a rodný list dítěte.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ODKLAD

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o odklad školní docházky v zákonem stanovené době konání zápisu, tj. 1. – 30. dubna 2022, (možno využít tiskopis vyhotovený školou v sekci Ke stažení)

Žádost musí být doložena:

  1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (v našem případě Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Lomená 44, tel.: 541 422 822, pppbrno.cz)
  2. a doporučujícím posouzením odborného (případně dětského) lékaře (nebo klinického psychologa)

Pokud dosud nemáte obě tato doporučení, musíte zároveň podat i žádost o přijetí. Žádost o odklad vám bude usnesením přerušena a po zaslání chybějících dokumentů vyřízena. Tím pozbyde žádost o přijetí platnost.

Kapacita tříd prvního ročníku 2022/2023: dvě první třídy každá s počtem do 30 žáků

Kritéria k přijetí:

  1. Udělený odklad školní docházky pro rok 2021/2022, má-li dítě trvalé bydliště v Dolních Kounicích
  2. Trvalé bydliště dítěte v Dolních Kounicích
  3. Trvalé bydliště dítěte ve školském obvodu spádové základní školy. U dětí, které nemají místo trvalého pobytu v Dolních Kounicích, může ředitel školy rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu nesplnění kritérií jím stanovených k přijetí.

Letos se zápis bude skládat opět ze dvou částí:

formální, tj. podání vlastní žádosti a motivační, tj. rozhovor s dítětem zaměřený na orientační posouzení jeho školní připravenosti