Základní škola

Charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice vyučuje ve dvou budovách:
U Sboru (Barborka) – I. stupeň (1. a 2. ročník)
Smetanova – I. a II. stupeň (3. až 9. ročník), mateřská škola
Součástí školy je školní družina v budově na ulici Smetanova.

Od září 2011 je součástí školy také mateřská škola. Od září 2012 byla zřízena další třída. Celková kapacita je 44 dětí.

Výuka na škole probíhá podle vzdělávacího programu „Škola, jak ji neznáte“ – Školní vzdělávací program Základní školy Dolní Kounice, doplněného o Dodatek_1, Dodatek_2 a Dodatek_3


Součástí výuky jsou také povinně volitelné a nepovinné předměty:
Povinně volitelné předměty:
7. ročník – Sportovní hry hoši i dívky, Přírodopisné praktikum. 8. ročník – Informatika seminář, Výtvarné činnosti, Technické činnosti. 9. ročník – Cvičení z M, Cvičení z Čj, Domácnost, Technické činnosti.
Nepovinné předměty:
Náboženství

Nabízíme

 • výbornou dostupnost naší školy, která svou spádovostí přirozeně navazuje na vaši školu,
 • ideální naplněnost tříd umožňující individuální práci s žáky, ve třídách máme průměrně 20 žáků,
 • zmodernizované odborné učebny – v rámci evropského dotačního programu IROP v roce 2018 proběhla modernizace učeben a laboratoří fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu a jazykové učebny, všechny učebny byly vybaveny moderní digitální technikou a řadou pomůcek,
 • kmenové učebny a učebny informatiky vybavené výpočetní a projekční technikou, na podporu výuky jsou k dispozici interaktivní tabule, interaktivní učebnice a řada výukových programů,
 • dílny pro výuku pracovní výchovy a technických činností, plně vybavené moderním nářadím, nástroji a přístroji pro rozvoj technických dovedností žáků,
 • dvě zrekonstruované tělocvičny s řadou nového nářadí a školní hřiště s umělým povrchem,
 • výuku anglického, německého a ruského jazyka, základů programování, možnost výběru z nabídky několika volitelných předmětů, např. sportovní činnosti,
 • pravidelnou přípravu žáků 9. ročníku na přijímací řízení v rámci rozvrhu,
 • pravidelně konané akce doplňující výuku, jako např. adaptační pobyty, škola v přírodě, Den dětí, Den Země, školní akademie, lyžařský výcvik, plavání…,
 • v rámci EU projektu nabízíme možnost doučování pod vedením učitelů školy nebo návštěvu badatelského kroužku,
 • školu zapojenou do dalších projektů – Ovoce a mléko do škol, Recyklohraní (třídění odpadů), PolyGram (zdarma atraktivní kroužky s technickou tématikou – robotika, automechanik, …),
 • zajištění finančně nenáročných volnočasových aktivit žáků řadou kroužků vedených vyučujícími nebo lektory SVČ Ivančice,
 • školní poradenské pracoviště zastoupené speciálním pedagogem, výchovným poradcem a školním metodikem prevence,
 • komunikaci s vyučujícími e-mailem nebo telefonicky,
 • možnost využívání elektronické třídní knihy a elektronické žákovské knížky s dálkovým přístupem pro rodiče i žáky,
 • stravování v moderní školní jídelně (pro dojíždějící žáky již po 4. vyučovací hodině) s možností výběru ze dvou jídel,
 • školní družinu od 6:30 do 16:45, v rámci odpolední družiny zabezpečíme předávání dětí lektorům z kroužků,
 • školu zabezpečenou video vrátníkem,
 • novou zahradu v přírodním stylu na podporu environmentálního a přírodovědného vzdělávání žáků v přímém kontaktu s přírodou.