Základní škola

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který

  • umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a ostatním osobám podílet se na správě školy
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Školská rada pracuje od šk. roku 2017/18, kdy se dne 10. 6. 2021 konaly poslední volby do školské rady, v tomto složení:
Z řad pedagogů byl zvolen Mgr. Bublák Martin
Z řad rodičů Mgr. Hautová Iveta
Dne 23. 11. 2022 bylo škole oznámeno jméno zástupkyně zřizovatele do školské rady – Hrabčáková Kateřina

Dne 9. října 2023 byla školskou radou jednohlasně schválena výroční zpráva za šk. rok 2022/23

Kontakty na členy školské rady:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

 

Zápisy ze školské rady

Volební řád pro volby členů školské rady