Základní škola

Historie

Prvním důležitým krokem pro vznik naší školy byl rok 1903, kdy v Dolních Kounicích zakládá skupina vlastenců „Matici školskou“ a ta organizuje úsilí a koná kroky k postavení České měšťanské školy v Dolních Kounicích, což se také v roce 1910 po velkých bojích a jednáních uskutečnilo.

Základní kámen ke stavbě školy byl položen dne 17. října 1909 na velké Matiční slavnosti. Koncem srpna byla stavba dokončena. Slavnostní otevření nové školy se uskutečnilo dne 4. září 1910. Lze říci, že každý člen Matice školské v Dolních Kounicích nějakým způsobem přispěl a zasloužil se o stavbu nové školy. Na celém díle spolupracovaly i obce z širokého okolí.

Budova měšťanky v roce 1911

Od 1. září 1938 je škola pod novým názvem: Újezdní škola měšťanská, s obvodem Moravské Bránice, Německé (dnešní Nové) Bránice, Bratčice, Dolní Kounice, Mělčany, Prštice, Silůvky a Trboušany. V době od září 1940 do dubna 1948 byla měšťanská škola rozdělena na chlapeckou a dívčí. Vládním nařízením ze srpna 1941 byly všechny měšťanské školy přeměněny na 4 třídy výběrové a připojeny ke 4 třídám obecných škol, takže vlastně vznikly jakési osmiletky, rozdělené po 4. třídě obecné na chlapecké a dívčí.

Budova školy v roce 1946

Válečná situace se odrážela v životě školy, došlo k utužování školního režimu. V době osvobozování Kounic v dubnu 1945 škola utrpěla odstřelováním značné škody. 23. 5. 1945 proběhlo slavnostní shromáždění měšťanské školy spolu s obecnou školou, po této slavnosti škola začala opět normálně pracovat.

Dne 1. září 1948 vešel v platnost nový zákon o jednotném školství. Škola dívčí a chlapecká byly sloučeny pod jednu správu s označením Střední škola I. a II. Obecná škola nadále působila pod názvem Národní škola. Od školního roku 1952/53 byly rozhodnutím Krajského národního výboru v Brně obě střední školy sloučeny pod jednu správu. V roce 1953 dochází k zásadní změně v organizaci školy v Dolních Kounicích. Zákonem ze dne 24. dubna 1953 byla v Dolních Kounicích s platností od 1. září 1953 zřízena Osmiletá střední škola. Byly sloučeny obě školy (chlapecká a dívčí) střední se školou národní (obecnou) pod jedno ředitelství.

Školní jídelna v roce 1957

Od 1. září 1960 je oficiálním názvem Základní devítiletá škola, vyučuje se ve školních budovách Smetanova, Hlavní, U Sboru.

Ve školním roce 1978/79 celý chod školy v budově na ulici Smetanova však do značné míry ovlivňuje stavební činnost Okresního stavebního podniku. Probíhají práce na přestavbě a přístavbě školní budovy. Ke staré budově byl přistavěn blok s novými učebnami, dále kuchyně, jídelna, kotelna a uhelna s následnou celkovou rekonstrukcí elektroinstalace, vody, topení a výměny oken a dveří. Koncem 90. let dochází ještě k přeměně kotelny z tuhých paliv na plyn.

Přestavba školy v letech 1979-1981

Vraťme se však k důležitým změnám v životě školy. Ve školním roce 1981/82 byly zrušeny 9. třídy, škola se stala opět osmiletou. Dostavěné dílčí části byly postupně uváděny do provozu. Tak byla zprovozněna jídelna, tělocvična, kabinety. V roce 1982/83 probíhá druhá etapa přístavby a celá stavba, tedy dokončení 3. etapy, je plánováno k roku 1988. Ve školním roce 1991/92 je na škole opět zavedena 9. třída.

V roce 2000 probíhaly na škole oslavy 90. výročí založení školní budovy. Toto výročí nás inspirovalo a motivovalo k uspořádání různých žákovských vystoupení, výstav, soutěží a k prezentaci výsledků práce a činností školy ve školním časopise a v městském zpravodaji. Součástí oslav bylo i  vydání publikace zaznamenávající historii nejen školy, ale celou historii školství ve školách v Dolních Kounicích. Jedná se o publikaci pana Milana Řiháčka Historie škol a školství v Dolních Kounicích.

Historie škol a školství v Dolních Kounicích od pana Milana Řiháčka

 

V průběhu školního roku 2009/2010 začaly přípravy 100. výročí založení školní budovy. Na konci školního roku se uskutečnila výstava výtvarných prací žáků v klášteře, městem prošel slavnostní průvod žáků. V září 2010 pak probíhaly vlastní oslavy: setkání se sponzory školy, slavnostní zahájení a setkání hostů v kulturním domě, kulturní vystoupení žáků školy, setkání bývalých a současných učitelů, další den pak školní akademie v kulturním domě, Den otevřených dveří s doprovodnými akcemi (prezentace prací, projektů, kroužků a školních akcí, fotogalerie na chodbách). Ku příležitosti tohoto výročí byl rovněž vydán Almanachu ke 100. výročí a DVD s filmem o škole.

V roce 2011 došlo ve spolupráci s vedením města k významné změně, byla zřízena přímo v budově školy mateřská škola s kapacitou 26 dětí. S tím souvisela i příprava nové zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. Po zapsání do rejstříku škol došlo ke měně názvu školy k datu 1. 9. 2011. Od 3. září 2012 došlo k otevření další nové třídy mateřské školy, celková kapacita tak stoupla na 44 dětí.

Ve školním roce 2014/15 bylo dokončeno kompletní zateplení, byla vyměněna všechna okna a udělána nová fasáda. Ve školním roce 2016/17 byl uveden do provozu systém založený na identifikaci strávníka při výdeji stravy pomocí bezkontaktního čipu. Od února 2017 pak byla možnost výběru ze dvou hlavních jídel.

Zateplování školy roku 2014

V červnu 2018 započala realizace projektu na modernizaci odborných učeben a kabinetů v rámci IROP, dále projekt na modernizaci školní kuchyně. Projekt byl zaměřen zejména na rekonstrukci, nebo lépe řečeno modernizaci, odborných učeben (fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a jazykové učebny), modernizaci kabinetů (fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu), kabinetu jazyků a školního poradenského pracoviště. Dále se v rámci projektu zmodernizovalo prostranství kolem školy, škola se za pomoci schodišťové plošiny stala bezbariérovou, modernizovala se konektivita hlavní budovy školy, která spočívala v nových rozvodech počítačové sítě včetně serverového zabezpečení. Poslední oblast, kterou se projekt zabýval, bylo zabezpečení školy, kdy byl vybudován a zprovozněn tzv. elektronický vrátník, tedy systém, který umožňuje komunikaci pomocí videotelefonu mezi rodičem a učitelem nebo vychovatelem.

 

Modernizované učebny v roce 2018

Modernizovaná kuchyň v roce 2018