Základní škola

Projekty

Národní plán obnovy

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace byly škole v letech 2020 a 2022–2024 poskytnuty tyto dotace:

Distanční výuka – vybavení digitálními technologiemi

Prevence digitální propasti    

Digitální učební pomůcky

Cesta ke společnému vzdělávání IV

(reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002798)

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií. Je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím školního asistenta, speciálního pedagoga, vzdělávání pedagogů a inovativního vzdělávání žáků

Informace o účasti v projektu Doučování žáků školy, leták

 

Naše škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ – co je recyklohraní – více na www.recyklohrani.cz – Projekt každoročně na naší škole pokračuje. Podrobnosti naleznete ve výroční zprávě.

Naše škola je zapojena do projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

Od školního roku 2017/18 doplněné o mléko do škol pro všechny žáky. Naše škola využívá v tomto roce jako dodavatele firmu Bovys

V provozu je dětské přírodní hřiště na školní zahradě. Bylo vybudováno v rámci projektu na základě vyhlášení výzvy OPŽP č. 54 – rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Financováno bylo převážně ze zdrojů EU. Cílem bylo vytvořit bezpečné prostředí pro setkávání, pohyb a vzdělávání dětí předškolního věku. fotogalerie

Dolní Kounice – Základní škola Zahrada Barborka

www.sfzp.cz a www.mzp.cz

Environmentální učebna v zahradě
ZŠ a MŠ Dolní Kounice zažádala o dotaci na vybudování environmentální zahrady v přírodním stylu. Tato dotace byla schválena a projekt je financován ze Státního fondu životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí. Tato revitalizace probíhala od prosince 2017 do srpna 2019.
Cílem projektu bylo, prostřednictvím vybudování zahrady v areálu ZŠ a MŠ Dolní Kounice, vytvořit kvalitní zázemí pro rozvoj environmentálního vzdělávání, ekologické výchovy a osvěty, a současně podpořit či navýšit kontakt žáků s přírodním prostředím. Realizací projektu škola vytvořila přirozené a atraktivní místo nejen pro výuku, ale i aktivity žáků v dopoledních i odpoledních hodinách. Pobytem v environmentální zahradě s výukovými prvky škola podporuje kladný vztah žáků k přírodě, motivuje je k ochraně přírody, zábavnou a zážitkovou formou tak zvyšuje jejich znalosti z oblasti přírody a životního prostředí. V zahradě se nachází nově vybudovaný altán včetně nábytku, naučné tabule, nášlapné stopy zvěře, box na sběr přírodních materiálů a další vybavení. V nejzazším koutu zahrady je umístěn hmyzí domeček a ježkovník. Vytvořil se tak prostor, kde budou žáci objevovat, hrát si, tvořit, pracovat, ale hlavně se učit novým poznatkům o přírodě. Péči o rostliny si žáci vyzkouší na bylinkovém a rostlinném záhonu. Nechybí zde také ukázka ovocných a jehličnatých stromů.
Naše školní zahrada dostala novou tvář, jejíž podoba se všem, kteří ji již měli možnost zhlédnout, líbí a těšíme se společně s našimi žáky na to, až ji začneme plně využívat.

Cesta ke společnému vzdělávání III

Tento projekt (reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019436) je spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je podpora školy prostřednictvím školního asistenta, školního speciálního pedagoga, sdílení zkušeností pedagogů a projektových dnů pro žáky školy.

 

Cesta ke společnému vzdělávání II

Základní škola v lednu 2019 dokončila realizaci projektu s názvem „Cesta ke společnému vzdělávání“. Projekt, v rámci kterého škola získala prostředky ve výši přesahující částku 1,2 mil. korun, byl spolufinancován Evropskou unií a byl zaměřen na personální podporu ZŠ a MŠ Dolní Kounice, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů školy, sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Učitelé absolvovali řadu školení, probíhaly kroužky doučování a díky financím z projektu škola mohla zaměstnat školního speciálního pedagoga.

V únoru letošního roku byl spuštěn navazující dvouletý projekt s názvem „Cesta ke společnému vzdělávání II“, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011219. Tento je projekt financován z prostředků Evropské unie. Škola na něj získala dotaci ve výši přesahující částku 1,8 mil. korun, které opět použije zejména na personální podporu a bude z ní financovat mzdu školního speciálního pedagoga, mzdu učitelů, kteří povedou kroužky doučování, a nově i mzdu lektorů, kteří povedou badatelské kroužky.

Projekt by se měl realizovat v termínu 1. 2. 2019 až 31. 1. 2021. Věříme, že během těchto dvou let pomůže učitelům, rodičům, ale zejména žákům k jejich snadnějšímu zdolávání školních povinností.

Od druhého pololetí 2016/2017 započala realizace projektu s názvem „Cesta ke společnému vzdělávání“, č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003700. Projekt, v rámci kterého škola získala prostředky ve výši přesahující částku 1,2 mil. korun, je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu ZŠ a MŠ Dolní Kounice, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů školy, sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Učitelé měli možnost absolvovat řadu školení a vzdělávacích akcí. Pro žáky, kteří mají poruchy učení a jsou ohroženi školním neúspěchem, škola díky financím z projektu mohla zaměstnat školního speciálního pedagoga. Dále se rozběhlo doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Mzda učitelů, kteří vedli tato doučování, byla také hrazena z projektových peněž.
Realizace projektu bude pokračovat i v následujících dvou školních rocích.

Ve školním roce 2016/17 byla podána projektová žádost s názvem „Modernizace ZŠ a MŠ Dolní Kounice“. Již v srpnu 2016 byly zahájeny přípravy pro rozsáhlou modernizaci základní školy s využitím dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V únoru 2017 byly všechny požadované podklady připraveny a žádost o dotaci v termínu podána. Celkové náklady tohoto projektu byly vyčísleny na 19 988 578,95 Kč.

Projekt je zaměřen zejména na rekonstrukci, nebo lépe řečeno modernizaci, odborných učeben (fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a jazykové učebny), modernizaci kabinetů (fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu), kabinetu jazyků a školního poradenského pracoviště. Dále by se v rámci projektu mělo modernizovat prostranství kolem školy, školu za pomoci schodišťové plošiny udělat bezbariérovou, modernizovat konektivitu hlavní budovy školy, která by měla spočívat v nových rozvodech počítačové sítě včetně serverového zabezpečení. Poslední oblast, kterou se projekt zabývá, je zabezpečení školy, kdy by se měl vybudovat a zprovoznit tzv. elektronický vrátník, tedy systém, který umožňuje komunikaci pomocí videotelefonu mezi rodičem a učitelem nebo vychovatelem.

Škola se zapojila v minulých letech do dvou projektů OP VK – IP oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělání:

Výzva č. 56
1. Snažíme se číst a komunikovat lépe
klíčová aktivita č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
klíčová aktivita č. 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Výzva č. 57
2. Pracujeme a vyrábíme
klíčová aktivita č. 1 – Rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni základní školy
Ukončení obou projektů bylo do 31. 12. 2015

Škola se zapojila v minulých letech do dvou projektů OP VK – IP oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělání:

Výzva č. 56
1. Snažíme se číst a komunikovat lépe
klíčová aktivita č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
klíčová aktivita č. 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Výzva č. 57
2. Pracujeme a vyrábíme
klíčová aktivita č. 1 – Rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni základní školy
Ukončení obou projektů bylo do 31. 12. 2015

Naše škola se zapojila ve školním roce 2014/15 do projektu Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů“, který je dotovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Stalo se tak prostřednictvím jazykové školy HELLO. V rámci daného projektu na naši školu každý týden dojížděl rodilý mluvčí – Mgr. Allan Ross Mackenzie -, který se aktivně zapojuje do výuky anglického jazyka. Děti seznamoval jednak s reáliemi Velké Británie, jejími tradicemi a zvyklostmi, jednak navazoval na učební plány daného ročníku. Děti měly možnost aktivně používat cizí jazyk a vyzkoušet si tak svoji schopnost komunikace v cizím jazyce.

EU – Peníze školám

Naše škola byla od ledna 2011 do července 2013 zapojena do projektu EU – Peníze školám. Realizovali jsme projekt s názvem Podpora priorit ŠVP v oblasti ICT cestou inovací. V rámci tohoto projektu jsme mimo jiné vytvořili i výukové materiály v šabloně III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT).
Jedná se o digitální učební materiály – DUM – z těchto oblastí:
Vlastivěda, Prvouka, Přírodověda, Dějepis, Matematika, Informatika, Přírodopis, Fyzika, Angličtina