Základní škola

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

Činnost poradenského pracoviště školy zajišťují:

 • Výchovný poradce: Mgr. Jiří Zoufalý
 • Školní metodik prevence: Mgr. Martin Bublák
 • Školní speciální pedagog: Mgr. Simona Jurková, Mgr. Jana Dohnalová
  (odkazy budou dopracovány)

Konzultační hodiny ve školním roce 2023/2024:
Výchovný poradce úterý 7:20 – 8:05 hodin
Jiný termín lze domluvit e-mailem: [email protected]
tel.: 546 421 966

Metodik prevence pondělí 7:20 – 8:05 hodin
Jiný termín lze domluvit e-mailem: [email protected]
tel.: 546 421 966

Speciální pedagožka pátek 09:00 – 09:45 hodin Jurková, čtvrtek 09:00 – 09:45 hodin Dohnalová
Jiný termín lze domluvit e-mailem: [email protected], [email protected]
tel.: 546 421 968

Poradna E-Bezpečí pro oblast rizikového chování na internetu
Projekt Nenech to být – zcela anonymní nahlášení znepokojivé situace, podrobnosti o projektu

Poradna pro rodinu v Ivančicích – leták
Nabízejí služby, a to konkrétně 4 konzultace s psychologem v Poradně pro rodiny, které jsou zdarma pro každého rodiče či dítě, které řeší například problémy týkající se právě rodiny a jejího fungování, školní docházky, nebo šikany apod.. Jako poradna jsou hrazeni z dotačního titulu MPSV Rodina, což jim umožňuje tyto služby bezplatně nabídnout.

Školní poradenské pracoviště naší školy zabezpečuje služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogům v těchto oblastech:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 110/2019Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.